Biodiversiteitsmonitor basis voor beloning akkerbouwer

Bijna alle akkerbouwers nemen maatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Ze kunnen een grote bijdrage leveren aan het herstel, maar daarvoor verdienen telers wel waardering. De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) helpt de prestaties op dit gebied meetbaar te maken en vormt de basis voor de beloning van die prestaties.

Dinsdag werd de BMA gelanceerd tijdens een symposium in het Utrechtse Woerden. ‘Randvoorwaarde voor inzet van de monitor is dat de maatregelen die akkerbouwers nemen voor hen financieel uit kunnen’, zegt Natasja Oerlemans, werkzaam bij het Wereld Natuur Fonds (WNF). ‘De BMA kan de transitie op gang helpen en perspectief bieden voor akkerbouwers.

‘We willen biodiversiteitsherstel voor de natuur en een duurzaam voedselsysteem’, vervolgt ze. ‘Landbouw is een onderdeel van de oplossing, maar dat vereist wel een gemeenschappelijke taal in de keten.’ Verder geeft Oerlemans aan in het BMA-traject te hebben geleerd dat een boer wel handvatten nodig heeft om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

De ontwikkeling van de BMA gebeurde op initiatief van WNF, Brancheorganisatie Akkerbouw, Rabobank en provincie Groningen. Met een set van acht kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) kunnen akkerbouwers hun prestaties voor biodiversiteit meetbaar maken.

Aan de slag

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit het Drentse Odoorn is positief over de BMA. ‘Veel akkerbouwers willen aan de slag met biodiversiteit. Deze monitor geeft inzicht in wat een akkerbouwer kan doen aan biodiversiteitsherstel en maakt het mogelijk om prestaties te belonen. Ik hoop op een bijdrage van de overheid en verwacht veel van mijn afnemers.’

Stuurgroepvoorzitter Matthé Elema vindt dat de monitor een breedgedragen instrument moet worden om de inzet van de akkerbouw voor biodiversiteitsherstel inzichtelijk te maken en te waarderen. Verder moet de BMA aansluiten bij het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

‘De kpi’s sturen op doelen. Dat is aantrekkelijker dan een pakket maatregelen. Nu kunnen telers zelf bedenken hoe ze een bijdrage willen leveren aan biodiversiteitsherstel’, meldt Elema. ‘Overigens hopen we dat deze set van kpi’s ervoor zorgt dat er geen wildgroei van indicatoren ontstaat.’

Afstemming zoeken

Voorzitter Tineke de Vries van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten sluit zich daarbij aan. ‘Laten we zorgen dat we niet allemaal verschillende systemen krijgen, maar daarin afstemming zoeken’, gaf ze mee aan secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van LNV.

Verder pleit De Vries voor het sturen op doelen in het Landbouwakkoord. ‘De BMA is een instrument daarvoor. Sturen op doelen moet juridisch worden geborgd. Hierdoor worden we gevrijwaard van alle generieke maatregelen die het doel van de kpi’s ondermijnen.’ Daarnaast denkt de LTO-vakgroepvoorzitter dat de BMA kan bijdragen aan een beter verdienmodel voor akkerbouwers.

Ook Goet ziet de BMA als een waardevol instrument. ‘Hiermee kunnen we als overheid, boeren en ketens werken aan integrale sets kpi’s, met een langjarige beloning. Boeren zijn de spil, juist in een periode van grote veranderingen’, benadrukt de secretaris-generaal.

Gestapelde beloning

In een paneldiscussie kondigde Peter-Erik Ywema als duurzaamheidsdirecteur van zetmeelcoöperatie Avebe dit jaar aan de slag te gaan met een project om een gestapelde beloning te realiseren voor akkerbouwers. ‘De BMA is een mooie basis hiervoor.’

De BMA gaat uit van vier pijlers: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, diversiteit van soorten en regionale diversiteit. Daarbij horen de kpi’s percentage rustgewassen, organischestofbalans, stikstofbedrijfsoverschot, milieubelasting gewasbescherming, percentage bodembedekking, carbon footprint, natuur- en landschapsbeheer en gewasdiversiteit.

De monitor is onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw en haar leden. Via dit actieplan werkt de brancheorganisatie samen met andere organisaties aan duurzame teeltmethoden, waarvan biodiversiteit een van de pijlers is. De ontwikkeling van de monitor en de daarbij behorende beloningssystematiek zijn sterk verbonden met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Meer weten over de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw? Kijk hier >>

Bron: Nieuwe Oogst

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×